www.enet.gr

07/12/2021
ENET top logo


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο ιστότοπος enet.gr, ιδιοκτησίας της υπό πτώχευση τελούσας ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία "Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ", τελεί σε αναστολή λειτουργίας.


email


ENET top logo