Ηλεκτρονική Έκδοση

Όι όροι και οι προϋποθέσεις

Έλληνες, παιδιά μεταναστών

Στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωμάτων

Τελευταία ενημέρωση:

Η αναγνώριση της ιθαγένειας στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών και η αναγνώριση δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές εκλογές για τους μετανάστες, είναι οι δυο σημαντικότερες αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Επίσης δίνεται σε μετανάστες το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι. Σημειώνεται ότι παρών στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σε σχέση με την αναγνώριση της ιθαγένειας, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

• Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του γονέα στη χώρα, η παραπάνω κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετίας συνεχούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής του γονέα στη χώρα.

• Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριετίας από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά με κοινή δήλωση των γονέων του και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του και το τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

• Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς μέχρι την ενηλικίωσή του, το τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριών ετών από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

• Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων ή του ιδίου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:

α) ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές όταν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης

β)είναι άγνωστης ιθαγένειας ή

γ) ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης

Το νομοσχέδιο που αφορά περίπου 250.000 μετανάστες δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς» (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

• Είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ Α’ 160) ή στο προβλεπόμενο με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 263).

• Είναι κάτοχοι «Δελτίων Μόνιμης Διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ/τος 106/2007 (Φ.Ε.Κ. Α, 135) καθώς και δελτίων ή αδειών παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα.

• Είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, εφόσον, έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

• Έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειάς τους συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999, (Φ.Ε.Κ. Α, 63), καθώς και των π.δ/των 90/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 138), 96/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 152), 167/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 223) και 81/2009 (Φ.Ε.Κ. Α, 99), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

• Είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Φ.Ε.Κ. Α, 176) και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων.

• Κατέχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από της χορηγήσεώς τους πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα, που πιστοποιείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρχής, η οποία τα εξέδωσε.

Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :

• να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

• να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης,

• να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.

• να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας.

Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα.

Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.

• να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

• να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.

«Θεμέλιος λίθος» της συνεργασίας κράτους-Εκκλησίας τα προβλήματα των μεταναστών

Έχοντας δίπλα του τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, ο Γιώργος Παπανδρέου προέδρευσε του υπουργικού συμβουλίου, δηλώνοντας συγκλονισμένος από τον «πόνο του πλανήτη που είδε μαζεμένο» κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κέντρο Σίτισης Αστεγων Ελλήνων και Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τέθηκε επί τάπητος το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια των μεταναστών, ενώ με αφορμή την παρουσία του κ. Ιερώνυμου, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι “τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο της συνεργασίας κράτους-Εκκλησίας”, εξαίροντας στην ανθρωπιστική προσφορά της Εκκλησίας, η οποία, όπως είπε, βοηθά καθημερινά μέσω συσσιτίων 35.000 ανθρώπους.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι μετανάστες αποτελούν πλέον μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι “όσοι εξακολουθούν να τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας εθελοτυφλούν μπροστά στα προβλήματα που μπορεί να έλθουν, καθώς άθελά τους ωθούν τους μετανάστες και ιδίως τη νέα γενιά στο περιθώριο”.

Περιγράφοντας τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης σημείωσε ότι είναι η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η ανθρωπιά», συμπληρώνοντας ότι αποτελεί χρέος της Πολιτείας να στηρίξει την Εκκλησία στο έργο της, καθώς αυτή μπορεί να συνδράμει ανθρώπους τους οποίους δεν μπορεί να προσεγγίσει το κράτος.

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών προέτρεψε την πολιτεία να βοηθήσει την Εκκλησία με τα δεσμευμένα κτήματά της ώστε να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα προωθήσει τις προνοιακές δομές. Επίσης ζήτησε τη μείωση της γραφειοκρατίας σχετικά με τις δομές αυτές, ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η δημιουργία τους.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

33 σχόλια

1 Ο/Η K. ΒΛΑΜΗΣ έγραψε: (πριν 9 έτη)
ΜΠΡΑΒΟ!
2 Ο/Η Κωνσταντίνος Φλωρίδης έγραψε: (πριν 9 έτη)
Ακούγονται οιμωγές των φασιστοειδών στο διαδίκτυο...Αρα το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Αρκει η κυβέρνηση να το υποστηρίξει αταλάντευτα .
Αρκει να εμποδιστεί η ράθυμη και εθνικίζουσα γραφειοκρατία να αποθαρύνει την εφαρμογή των ρυθμίσεων
3 Ο/Η kanenas έγραψε: (πριν 9 έτη)
Teliose i ellada!
4 Ο/Η Άθεος έγραψε: (πριν 9 έτη)
Επιτέλους...
5 Ο/Η lena έγραψε: (πριν 9 έτη)
kairos itan...
6 Ο/Η nik the greek έγραψε: (πριν 9 έτη)
λυσσαξανε τα φασιστομουτρα.....χε χε.....γουσταρω να βλεπω τις φατσες των απανταχου φυρερ....
7 Ο/Η Μελπομενη ΤΣΑΓΚΟΥ DELAUNE έγραψε: (πριν 9 έτη)
Μπραβο Γιωργο, προχωρα.
Η μονη ελπιδα για να αποφυγει η Ελλαδα τη συρρικνωση, ειναι η ενσωματωση των μεταναστων.
8 Ο/Η asheti έγραψε: (πριν 9 έτη)
pos diasfalizetai i "eparkis gnosi tis ellinikis" i apodeiknyetai i "entaksi stin elliniki koinonia"? paraplevro thema: den eimaste oloi fasistomoutra ean ehoume epifylakseis /agonia gia ti gnosti pagkosmios arpakollatzidiki kai tsapatsoulistiki proseggisi peri ta themata, tou ellinikou kratous. na bei mia taksi, na ensomatothoun oi anthropoi autoi omala kai stadiaka horis na diaragei o koinonikos istos, alla den einai katholou eksypno na ginoume ksefrago ampeli.
9 Ο/Η nik the greek eisai mlks έγραψε: (πριν 9 έτη)
AISXOS!!!
10 Ο/Η Μπαμπης Κ. έγραψε: (πριν 9 έτη)
Ελληνική Ιθαγένεια μόνο
Α. Σε παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα τουλάχιστον όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Β. Σε μη γεννημένους στην Ελλάδα μετανάστες που έχουν όμως κάνει 10500 ένσημα ή 35 χρόνια σαν αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα.
Στην δεύτερη περίπτωση μετά από εξετάσεις σε γραφή ανάγνωση και Ελληνική ιστορία.
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 33

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κυβέρνηση
Μετανάστες και πρόσφυγες
Υπουργείο Εσωτερικών
Για το ίδιο θέμα
Δεν θέλει αλλαγές στη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας η Ν.Δ.
Θαρρετή μεταναστευτική πολιτική ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τακτική καρότου και μαστιγίου βλέπει το ΚΚΕ