Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΕ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάσα με προσωρινή σύνταξη στο 95%

Ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου θα δώσει μία νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την προσωρινή σύνταξη, την οποία πλέον θα λαμβάνουν σε ποσοστό 95% όσοι καταθέτουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα, η προσωρινή σύνταξη -που θα καταβάλλεται μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή της αίτησης- θα φτάνει πλέον το 95% του ποσού που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο, για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η σχετική ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών το μέτρο θα επεκταθεί και στους δημοσίους υπαλλήλους.

Στόχος είναι να στηριχτούν οικονομικά οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση της πολυπόθητης απόφασης. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, αρκεί να αναφερθεί πως αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα πάνω από 360.000 αιτήσεις για συντάξεις και εφάπαξ από τα Ταμεία.

Η ρύθμιση θα προβλέπει ότι «το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί στο 95% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και προκειμένου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του, όπως οι αποδοχές αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

»Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατώτατου ορίου».

Στόχος της ρύθμισης είναι να γίνει πιο «ελκυστική» η προσωρινή σύνταξη και να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στο αρχικό και στο τελικό ποσό της σύνταξης. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις ασφαλισμένων που μέχρι τώρα αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη το μέτρο της προσωρινής σύνταξης υπό το φόβο πως θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη καθυστέρηση την έκδοση της τελικής απόφασης.

Σημειώνεται πως με βάση τη νομοθεσία τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να εκδίδουν προσωρινή σύνταξη μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σχετικά με το χρόνο ασφάλισης και την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης -δηλαδή όπου υπάρχει συνεργασία τουλάχιστον δύο Ταμείων- ο χρόνος της αναμονής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 75 ημέρες.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «με την αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η διαδικασία της προσωρινής συντάξεως, ως προς το ύψος αυτής, με γνώμονα την προστασία των υπό συνταξιοδότηση προσώπων, ώστε να μην επωμίζονται το βάρος της καθυστέρησης έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, ο πολίτης δύναται να λαμβάνει σε συντομότατο χρονικό διάστημα σχεδόν το σύνολο της σύνταξής του, με αποτέλεσμα να μπορεί να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του ανάγκες και υποχρεώσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας και της μέριμνας της πολιτείας για τη στήριξη της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης».

Το ποσό που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης. Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα.

Τέλος, με βάση τη νομοθεσία για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, στην καταβολή της προσωρινής σύνταξης υποχρεούται ο τελευταίος φορέας. Αυτό εφ' όσον διαπιστώνεται ότι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος συντρέχουν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης -και εφ' όσον ο απονέμων φορέας είναι διαφορετικός από εκείνον που χορηγεί την προσωρινή σύνταξη- τα ποσά που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται από τον ασφαλισμένο αλλά συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει να καταβάλει ο απονέμων Οργανισμός.

Σήμερα στο 60%-80%

* Σήμερα το ύψος της προσωρινής σύνταξης που χορηγούν τα Ταμεία διαμορφώνεται στο 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση και προκειμένου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Στο Δημόσιο το καταβαλλόμενο ποσό μπορεί να φτάνει έως και το 60% του βασικού μισθού.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εργασία & Ασφάλιση