Έντυπη Έκδοση

* ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

5 δικαιολογητικά για ρύθμιση οφειλών σε ΟΑΕΕ

Πέντε φορολογικά στοιχεία, που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον ΟΑΕΕ κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών από τις υπηρεσίες του Ταμείου, κοινοποίησε η διοίκηση του Οργανισμού.

Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε η διοικητής Γ. Κωτίδου, με δεδομένο ότι από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης των ασφαλιζομένων στον Οργανισμό προσώπων αποδεικνύεται από φορολογικά τους στοιχεία, τα οποία προσκομίζουν στην υπηρεσία και αυτά είναι:

1 Στα ορισθέντα με τις προαναφερθείσες διατάξεις πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

* Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

* Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου. Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και Α.Ε., οι οποίες συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξή τους στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) δεν χορηγείται από τη ΔΟΥ βεβαίωση έναρξης εργασιών.

* Βεβαίωση διακοπής εργασιών.

2 Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους φορολογικών στοιχείων ή υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεών τους, τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ οφείλουν να δέχονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β) Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, το οποίο έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή επικύρωσή του.

3 Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπα El, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISNET. Για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων γίνεται δεκτό το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

4 Τα μισθωτήρια συμβόλαια εφ' όσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή είναι διοικητικά έγγραφα και δεν απαιτείται η θεώρησή τους από τη ΔΟΥ. Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης ή μεταβολής ή διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος στους φορολογικούς καταλόγους.

Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων, η σχετική πράξη ανακαλείται αμέσως.

5 Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπευθύνως δηλούντος.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Εργασία & Ασφάλιση
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση