Έντυπη Έκδοση

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α'/ΒΑΘΜΙΑΣ - Β'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Ετσι βλέπουμε το νέο λύκειο»

Περιφερειακά τεστ από την Α' Λυκείου, κύκλους σπουδών (κατευθύνσεις) στη Β' και στη Γ', μείωση της διάρκειας της σχολικής χρονιάς -με αύξηση ωστόσο των καθημερινών ωρών διδασκαλίας- προβλέπει η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναμόρφωση του Λυκείου που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ερχόμενη Δευτέρα.

Στη βάση των κατευθύνσεων που μέχρι στιγμής έχουν τεθεί κατά τις τρεις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΠΔΕ -του οργάνου που υπό την προεδρία του καθηγητή Μπαμπινιώτη ανέλαβε την εκπόνηση του σχεδίου τόσο για την αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος- η Διατμηματική Επιτροπή του Π.Ι. απέστειλε χθες στα μέλη του Συμβουλίου πλαίσιο προτάσεων για τη δομή και τα αναλυτικά προγράμματα του Λυκείου, την αξιολόγηση των μαθητών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η εισήγηση του Π.Ι. προβλέπει συνοπτικά:

* Τη μείωση του σχολικού έτους, αφού ως απαιτούμενος διδακτικός χρόνος προσδιορίζονται οι 25 εβδομάδες (31 κατά το ισχύον σύστημα).

* Τη διεύρυνση, σε αντιδιαστολή, του σχολικού χρόνου, δηλαδή του ωρολόγιου προγράμματος, διά της καθιέρωσης της διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων σε τουλάχιστον δίωρη εβδομαδιαία βάση και της εισαγωγής της «Ζώνης Πολιτισμού».

* Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης από τους μαθητές από την εισαγωγή τους στο Λύκειο, με μαθήματα επιλογής από την Α' τάξη και κύκλους σπουδών (δύο στη Β' και τρεις στη Γ') στις δύο επόμενες.

* Τη διαρκή αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις δραστηριότητες με διαγνωστικά τεστ είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή εθνικό.

Σύμφωνα με το κείμενο τεκμηρίωσης της Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η νέα μορφή του Λυκείου αποσκοπεί:

- Στην εδραίωση του αυτοτελούς μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου.

- Στον περιορισμό της ανάγκης του φροντιστηρίου.

- Στην ταύτιση της διδακτέας με την εξεταστέα ύλη.

- Στη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στους μαθητές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την κλίση τους, από την Α' τάξη του Λυκείου.

Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει:

* Για το Λύκειο

* Α' Λυκείου - Ομάδα υποχρεωτικών μαθημάτων γενικής παιδείας και υποχρεωτικών μαθημάτων Επιλογής καθώς και Ζώνη Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων.

* Β' Λυκείου - Δύο κύκλοι σπουδών. Προβλέπονται υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας κοινά και για τους δύο κύκλους, ενώ κάθε κύκλος περιλαμβάνει: α) υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας «με ωρολόγιο πρόγραμμα, στόχους και βαθμό δυσκολίας προσαρμοσμένα κατάλληλα για κάθε κύκλο», β) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (μαθήματα ειδίκευσης). Και για τους δύο κύκλους προβλέπονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής καθώς και Ζώνη Πολιτισμού και δραστηριοτήτων.

* Γ' Λυκείου - Τρεις κύκλοι σπουδών. Προβλέπονται υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας κοινά για όλους τους κύκλους, ενώ κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει: α) υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας «με ωρολόγιο πρόγραμμα, στόχους και βαθμό δυσκολίας προσαρμοσμένα κατάλληλα για κάθε κύκλο», β) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (μαθήματα ειδίκευσης).

Και για τους τρεις Κύκλους προβλέπονται κοινά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Σημείωση: Στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και στη Ζώνη Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων μπορεί να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών διαφορετικών τάξεων στο ίδιο μάθημα επιλογής ή στην ίδια Δραστηριότητα.

* Απαιτούμενος διδακτικός χρόνος κάθε σχολικού έτους τουλάχιστον 25 εβδομάδες.

* Καθιέρωση διδασκαλίας όλων των αντικειμένων σε δίωρη, τουλάχιστον, εβδομαδιαία βάση.

* Για την αξιολόγηση

1) Αξιολόγηση μαθητών σε όλες τις τάξεις, όλα τα μαθήματα και τις σχολικές δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Προτείνεται η θεσμοθέτηση εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης «ποσοτικής και ποιοτικής» (βλ. φάκελος - portfolio μαθητή, ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών κ.ά.). Στόχος, «οι αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις».

* Για τα νέα αναλυτικά προγράμματα:

* Εξασφάλιση ομαλής μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, με βάση μια ενιαία φιλοσοφία η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση του Λυκείου με την τριτοβάθμια και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

* Αξιοποίηση πηγών πληροφοριών (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια κ.ά.).

* Καθιέρωση Ζώνης Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων σε όλη τη δευτεροβάθμια (λύκειο και Γυμνάσιο).

* Ενταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη.

* Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

* Συνεχής επιμόρφωση καθώς κρίνεται «αναγκαία για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους». Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα είναι ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους κλάδων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης.*

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση