Επενδυτικές σχέσεις

2013

26.07.2013 Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

03.07.2013 Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

 

2012

10.1.2012 Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό

 

09.1.2012 Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό

 

2011

30.12.2011 Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό

 

22.12.2011 Επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

29.11.2011: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων 3ου τριμήνου 2011

11.11.2011: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
03.11.2011: Απαντήσεις σε επιστολές  - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.
02.11.2011: Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων του Τύπου
01.09.2011: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων 2ου τριμήνου 2011
30.06.2011: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2011
22.06.2011: Γνωστοποίηση αλλαγής διευθυντικών στελεχών
22.06.2011: Ανακοίνωση περί επανακατάρτισης των Ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Τριμήνου 01.01.2011 – 31.03.2011

 

08.06.2011

Τακτική Συνέλευση Μετόχων 2011

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της «Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.»
Σχέδιο των προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Εξουσιοδοτήσεις (Proxy statements)

Για φυσικά πρόσωπα / Individual Shareholders:► ΕλληνικάEnglish
Για νομικά πρόσωπα / Legal Entities:► Ελληνικά English

 

29.05.2011: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών καταστάσεων 1ου τριμήνου 2011

25.05.2011: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2011

24.02.2011: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

26.01.2011: Αντικατάσταση υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου

14.01.2011: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

2010

09.12.2010: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

27.08.2010: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

30.06.2010: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

07.06.2010: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

02.06.2010: Ανακοίνωση περί της Έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του Ν.3845/2010

18.05.2010: Ανακοίνωση

08.01.2010: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετοχών

07.01.2010: Διευκρινήσεις στην από 05.01.2010 γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετοχών

05.01.2010: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

2009

23.12.2009: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

17.07.2009: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

26.06.2009: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

03.06.2009: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

14.05.2009: Γνωστοποίηση αλλαγής διευθυντικών στελεχών