Ηλεκτρονική Έκδοση

Ισοδυναμούν με το 10% του ΑΕΠ

Διαγράφουν χρέη 24 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο

Ρυθμίσεις για τη διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο που αντιστοιχούν στο 10,18% του ΑΕΠ περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή του Μνημονίου.

Στις 31 Δεκεμβρίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονταν σε 32,56 δισ. ευρώ. Από αυτά, ως ανεπίδεκτο είσπραξης χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Οικονομικών ποσό της τάξης των 23,92 δισ. ευρώ.

Η προτεινόμενη διαδικασία διαγραφής προβλέπει την συγκρότηση νέας ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής, η οποία θα συνεξετάζει όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ώστε να τεκμηριωθεί και να αποδειχθεί το ανεπίδεκτο της είσπραξης.

Για να χαρακτηριστεί ένα χρέος ανεπίδεκτο της είσπραξης θα πρέπει να έχει γίνει έρευνα για τον εντοπισμό των οφειλετών ή εφόσον ανευρέθηκαν, να μην είναι κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο του χρέους.

Σε περίπτωση προκύψει δυνατότητα έστω και μερικής είσπραξης του χρέους, προβλέπεται διαδικασία αναβίωσης των οφειλών.

Σημειώνεται ότι η παρούσα νομοθεσία επιτρέπει τη διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών, μόνον στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει πεθάνει, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και οι κληρονόμοι του έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά.

Το επίμαχο άρθρο

Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 82 Α  ως  εξής:
«Αρθρο 82 Α
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες, διαγράφονται από τις μερίδες των οφειλετών και τα βιβλία της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , μετά από γνωμοδότηση του οργάνου της  παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες  έχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής:
α Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες ακίνητης και κινητής περιουσίας.
β. Εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών,  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως  οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο προς τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί κατόπιν ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής.
δ. Εφόσον πρόκειται για πτωχό, οι εργασίες της πτώχευσης έχουν κλείσει ελλείψει ενεργητικού.
ε. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση,  πιστοποιείται ότι από την διαδικασία της εκκαθάρισης δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει οι απαιτήσεις του Δημοσίου.  
στ. Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων νομικών προσώπων,   έχουν ολοκληρωθεί για τα συνυπόχρεα ή συνυπεύθυνα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον  οι ενέργειες των περιπτώσεων α, β και γ.
Η αίτηση για τη διαγραφή υποβάλλεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή προς την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, με τα πλήρη στοιχεία. Από τα στοιχεία  πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της προτεινόμενης προς διαγραφή οφειλής και δεν υπάρχει πλέον καμία πηγή αποπληρωμής της. Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων του υποβαλλόμενων στοιχείων διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή της παραγράφου 4 την διαγραφή.
3. Υποβολή αιτήσεως διαγραφής δεν χωρεί εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και μερικής είσπραξης της απαίτησης.
Στην περίπτωση εντοπισμού από μέρους της Κεντρικής Υπηρεσίας κενών στην υποβολή της πρότασης διαγραφής, η αίτηση με τα επισυναπτόμενα στοιχεία  επιστρέφεται προς συμπλήρωση, ενώ στην περίπτωση εντοπισμού πηγής μερικής ή ολικής αποπληρωμής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το μέρος που μπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιμη.
4. Η αίτηση και τα παραστατικά στοιχεία που την συνοδεύουν, με την θετική εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας υποβάλλονται σε Επιτροπή που συνιστάται από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ως μέλος
δ) το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ως μέλος
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συμμετέχει στην Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με εισηγητή  τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.
Γραμματείς  της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της  Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ορίζει ως αναπληρωτή του κάθε Γενικού Διευθυντή  ένα από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον  το κρίνει σκόπιμο συμπληρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωμοδοτεί υπέρ της ολικής διαγραφής της οφειλής ή της απόρριψης του αιτήματος. Ο Υπουργός Οικονομικών αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ή την τροποποιεί επί το δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.
6. Οφειλή που έχει διαγραφεί με την παραπάνω διαδικασία αναβιώνει εάν σε διάστημα δέκα ετών από τη διαγραφή της, διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνυποχρέου προσώπου που καλύπτει μερικά ή ολικά την οφειλή.
Για  χρονικό διάστημα από τη διαγραφή της οφειλής μέχρι και την ημερολογιακή  λήξη του δέκατου έτους από αυτή,  δεν χορηγείται  φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82.»

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

12 σχόλια

11 Ο/Η Yuri έγραψε: (πριν 9 έτη)
Από ηθικής τουλάχιστο άποψης, αυτό θα είναι το σκάνδαλο του αιώνα! Μπροστά του θα ωχρειά το χρηματηστήριο, το βατοπέδι, τα ομόλογα, το φαγοπότι στα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εξοπλισμοί, οι κύνεδοι πολιτικοί τα πουλημένα ΜΜΕ, η αναποτελεσματική δικαιοσύνη, οι στρατιές των δημοσίων υπαλλήλων. Ίσως να είναι και ευκαιρία όμως: Να βγεί ο κοσμάκης στους δρόμους, να γίνει βίαιος, να εξανδραποδίσει τους βουλευτές, να παλουκώσει τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που συναντάνε μυστικά υπουργούς και προθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα ακόμα δείγμα ότι σαν κοινωνία έχουμε τελειώσει.
12 Ο/Η Θανάσης έγραψε: (πριν 9 έτη)
Πιο κυνική ομολογία ξεφτίλας και μηδενικής συναίσθησης προς τους πολίτες δεν έχει ξαναγίνει! Και μάλιστα σε τέτοια συγκυρία!
Φυσικά και είναι το σκάνδαλο του αιώνα, αν όχι το μεγαλύτερο (από σημαντική και όχι μόνο οικονομική άποψη) από καταβολής του ελλαδικού κράτους!
Και βεβαίως η οριστική αφορμή να αντιδράσουμε, έμπρακτα και αποφασιστικά: πρώτα από όλα, με την άρνηση σε "περαίωση", "τέλη κυκλοφ.", "ετακ", "ημιυπάιθριους", "φπα", κ.ο.κ. - σε τυχόν δε οχλήσεις από τις άθλιες "φορολογικές αρχές", με άμεση προσφυγή στα δικαστήρια, με μαζικές αγωγές, χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση...
Αν δεν το κάνουμε αυτό (και άλλα...) και με αυτή την αφορμή, θα είμαστε πλέον άξιοι της μοίρας που μας επιφυλάσσουν αυτοί που, έχοντας πλέον ρίξει τις μάσκες τους, κυνικότατα μας είπαν ότι "μαζί τα φάγαμε..." (και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά γενικότερα στην "ομάδα συμφερόντων" που δρα και εκφράζεται με αυτή τη φιλοσοφία).
Φαίνεται όμως ότι μάλλον η σιωπηρή πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εθισμένη στο βόλεμα και στο "μέσον" καθώς και στα κάθε απόχρωσης "γυαλιά" και "καφενεία", νοιώθει ανήμπορη να αντιδράσει και ίσως-ίσως και να έχει αποδεχθεί ότι "μαζί τα φάγαμε", άρα... δικαίως θα περάσουμε από το "κούρεμα" - με την κρυφή ελπίδα ότι "ο Γίωργος", αυτό το "έντιμο παιδί" και το "πασοκ", στο τέλος θα μας "βολέψει" και πάλι, φυσικά με τα 24δις (ή τα 32δις των προεκλογικών φούμαρων), που ..."υπάρχουν" (και μέσω των πρόσφατα εξαγγελθέντων ...50.000 !!!!!! επιχειρήσεων που πρόκειται, λέει, να ιδρυθούν "προσεχώς" μέσω του "νέου" "αναπτυξιακού" "νόμου"....)
Έχοντας μάλιστα προσωπική εμπειρία, στον επαγγελματικό τομέα, σχεδόν 20 ετών από την αμετακίνητη υπερσυντηρητική νοοτροπία των περισσοτέρων "συμπολιτών" μας και των πάσης φύσεως "αρχών", η οποία ακυρώνει κάθε προσπάθεια προόδου και προοπτικής, προκειμένου να μη χαθεί το βόλεμα και η μάσα (μας, όχι των άλλων φυσικά, των οποίων "το χωράφι" παρακαλάμε τον καλό θεό να "κάψει", αντί να κάνει και το δικό μας να παράγει όσα το δικό τους...), θα συμφωνήσω με τον Yuri, ότι έχουμε τελειώσει σαν κοινωνία - και φυσικά θα πάθουμε, αδιαμαρτύρητα, όσα μας σχεδιάζουν οι "γιατροί" μας, που ζήλωσαν τη δόξα του αλήστου μνήμης συνταγματάρχη-χειρουργού κάπου πίσω στο μακρυνο '67...

υγ. προς τον κ. "υπουργό" των "οικονομικών": με την δημοσιοποίηση της παραπάνω ομολογίας για τα 24δις, θα έπρεπε να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ τόσο ΑΥΤΟΣ όσο και ΟΛΟΙ οι συνεργάτες του, τα ανώτερα ΣΤΕΛΕΧΗ του υπουργείου κλπ. - αν μη τι άλλο, σαν ένδειξη ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ προς τους πολίτες! Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία!
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 12

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Μνημόνιο
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εφορία και φορολογική πολιτική
Για το ίδιο θέμα
«Δώστε στη δημοσιότητα τα ονόματα των οφειλετών»

....