Έντυπη Έκδοση

ΠΑΚΤΩΛΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ιδιωτικοί ΟΑΕΔ με κρατικό χρήμα

Θα ψάχνουν εργοδότες για να διοχετεύουν τους ανέργους, ενώ μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «υποδοχείς» αιτημάτων από επιχειρήσεις

Ανοίγει το έργο της κατάρτισης ανέργων, καθώς και ο πακτωλός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα άλλα προγράμματα, που σήμερα διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, προς τις εταιρείες «ενοικιάσεως» εργαζομένων (Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης).

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που διαχειρίζεται σήμερα ο ΟΑΕΔ «ανοίγουν τα φτερά τους» και σε δεκάδες ιδιωτικούς ΟΑΕΔ που αναμένεται να δημιουργηθούν Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που διαχειρίζεται σήμερα ο ΟΑΕΔ «ανοίγουν τα φτερά τους» και σε δεκάδες ιδιωτικούς ΟΑΕΔ που αναμένεται να δημιουργηθούν Η απόφαση της κυβέρνησης για τη διεύρυνση των προγραμμάτων αυτών θα έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία δεκάδων ιδιωτικών ΟΑΕΔ, καθώς, πέρα από την κατάρτιση, θα παρέχεται το δικαίωμα στις εταιρείες αυτές να αναζητούν οι ίδιες θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «υποδοχείς» αιτημάτων από επιχειρήσεις.

Οπως στην Ευρώπη

Ειδικότερα, με το αιτιολογικό ότι το έργο της κατάρτισης μπορεί να ασκείται και από τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, όπως γίνεται και σε άλλα κράτη της Ε.Ε., αλλά και της μείωσης του όγκου δουλειάς του ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εργασίας προχώρησε χθες σε διεύρυνση του πλαισίου δραστηριότητας των εταιρειών αυτών, δημιουργώντας αυστηρότερα ωστόσο κριτήρια για τη δημιουργία τέτοιων εταιρειών. Ενα από τα κριτήρια αυτά είναι η κατάθεση δύο ανοιχτών εγγυητικών επιστολών τραπεζών ύψους 60.000 ευρώ, από τις οποίες θα καλύπτεται μέρος της ασφάλισης και των μισθών «νοικιασμένων» εργαζομένων σε περιπτώσεις έκπτωσης κάποιας εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Νίκου Παναγιωτακόπουλου, που εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ:

1. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

2. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

* Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας, για την άσκηση της οποίας η επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αναγγελία έναρξης.

* Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού εφ' όσον η επιχείρηση αυτή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις.

*Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

3. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας πρέπει να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε., να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους και για άλλα αδικήματα.

4. Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια Επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολούμενους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας.

5. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης συνάπτονται εγγράφως από την εταιρεία σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και εργαζόμενο. Το ένα αντίτυπο της σύμβασης παραδίδεται στον εργαζόμενο, το άλλο παραμένει στην ΕΠΑ και το τρίτο παραδίδεται στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να το τηρεί στο χώρο εργασίας.

6. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του απασχοληθέντος, η χρονική περίοδος απασχόλησής του τόσο στην ίδια όσο και στον έμμεσο εργοδότη, η ειδικότητά του κ.ά.

7. Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές, ύψους 60.000 ευρώ, δίδονται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχουν απεριόριστη ισχύ. Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της επιχείρησης. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
ΟΑΕΔ
ΕΣΠΑ
Για το ίδιο θέμα
Ευρωζώνη: Πρώτη σε ανεργία η Ελλάδα με 26,8%

....