Ηλεκτρονική Έκδοση

Ε9: συμπλήρωση, τροποποίηση και οριστικοποίηση μέχρι 30-6-2013

Ο Πονοκέφαλος του Ε9 και οι «γρίφοι» του

Του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νέου Φ/Ν 4110/23-1-2013 προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1-1-2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.

 

Επίσης, τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013.
 
Βλέπουμε τη διατύπωση της διάταξης:
 
2.α. Μετά το τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.  3427/2005 (Α΄ 312) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.
Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013.»
 
Μερικές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες για το Ε9:
 
Προσοχή: «Από το έτος 2012 και επόμενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. 
 
Για την ακίνητη περιουσία των προστατευομένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα στο όνομα του τέκνου.»  (άρθρο 321,παρ.2β, του ν.3072, που πρόσθεσε τη διάταξη στο άρθρο 23 του ν 3427/2005)  (βλ. σχ. πολ.1201/25-10-2012)
 
Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα έτους 2013; 
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υφ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1029/15.2.2013):
 
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων  έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2013.
Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.
 
Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, αλλαγή χρήσεως, νομιμοποίηση αυθαιρέτων:
 
Για το θέμα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όσοι είχαν τακτοποιήσει ημιυπαίθριους χώρους βάσει των διατάξεων του ν.3843/2010 στο τέλος του έτους 2010 και μέσα στο έτος 2011, και όσοι είχαν προβεί σε αλλαγή χρήσης βάσει των διατάξεων του ν.3843/2010 στο τέλος του έτους 2010 και το έτος 2011, θα συμπεριλάβουν τους χώρους αυτούς και στη φετινή δήλωση του οικ. έτους 2013, όπως είχαν κάνει άλλωστε και πέρυσι
β) Όσοι νομιμοποίησαν μέσα στο έτος 2011 και το 2012 αυθαίρετες κατασκευές ή προέβησαν σε αλλαγές χρήσεως βάσει των διατάξεων του ν.4014/2011
 
Για τις περιπτώσεις αυτές, το Υ.Ο. πέρυσι είχε δώσει τις ακόλουθες οδηγίες:
"οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης, (υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικονομικό έτος 2012. 
Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησής τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον. έτους 2013 και στο εξής".
Επειδή, η προθεσμία για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης βάσει του ν.4014/2011, παρατάθηκε μέχρι 31.5.2013 (βλ. Κ.Υ.Α. αριθμ. 2306/14.1.2013), θεωρούμε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης η διοίκηση του Υ.Ο. θα αποφασίσει να μη συμπεριληφθούν ούτε στις φετινές δηλώσεις οι χώροι αυτοί. 
 
Περιμένουμε επομένως τις οδηγίες του Υ.Ο. 
 
Όσοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους τους δηλώνουν φέτος στο Ε1;
 
Σημαντική υπενθύμιση:
για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3843/2010, οι τακτοποιημένοι χώροι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της απαλλασσόμενης ή φορολογούμενης κατά περίπτωση επιφάνειας των ακινήτων αυτών.
 
Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012, και μετά.
Προσοχή: Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011και στο 2012.
Προσοχή: οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011και 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011και 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012και 2013, αντίστοιχα και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. 
Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 και των επομένων οικον. ετών.
 
Όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης βάσει των διατάξεων του ν.4014/2011  τους δηλώνουν φέτος στο Ε1;
Όσοι νομιμοποίησαν μέσα στο έτος 2011και 2012 αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεως βάσει των διατάξεων του ν.4014/2011, θα συμπεριλάβουν τους χώρους αυτούς στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013.
 
Ο ιδιοκτήτης που έκανε τακτοποίηση θα επιβαρυνθεί με το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και πότε υποβάλει Ε9;
 
Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησης τους.
Δηλαδή στην κατάσταση που είχαν δηλωθεί. (π.χ. βοηθητικοί χώροι, ημιυπαίθριοι χώροι, χώροι στο υπόγειο, ισόγειο ή σε άλλη στάθμη του κτιρίου, κ.λ.π.).
 
Ο ιδιοκτήτης που έκανε τακτοποίηση πότε υποβάλει Ε9;
στη συνέχεια όταν ακολουθήσει κάποια άλλη μεταβιβαστική πράξη (π.χ. πώληση, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμός επικαρπίας – ψιλής κυριότητας  κ.λπ.),
 τότε, κατά την αναγραφή του ακινήτου, από τον καινούργιο ιδιοκτήτη στο Ε9, θα συμπεριληφθούν στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου, οπότε και θα υπαχθεί στο Φ.Α.Π. 
 
Προσοχή: 
Αν οι τακτοποιούμενοι χώροι, όπως: αποθήκη ή χώρος στάθμευσης, ή ισόγειο κτιρίου (πυλωτής), που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, δεν είχαν αναγραφεί ποτέ στο Ε9, πρέπει να αναγραφούν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους, στην πραγματική τους κατάσταση. 
 
Εάν, ο ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας  χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, μπορεί να το κάνει;
Μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων  (Ε9), το επόμενο της τακτοποίησης έτος. 
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά
Εφορία και φορολογική πολιτική

....