Έντυπη Έκδοση

ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ** ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Με 100 δόσεις ξεχρεώνεις

Τη δυνατότητα να επιλέξουν οι οφειλέτες έως 100 δόσεις στα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και όσοι βρίσκονται στις πάγιες ρυθμίσεις της «παλιάς» και «νέας αρχής» να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση ή να παραμείνουν σε αυτή, έχοντας ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και επιτόκιο 4,56% αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτή, δίνει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έχουν τη δυνατότητα από σήμερα έως και τις 31 Μαρτίου να υποβάλουν αιτήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους με αναγκαία προϋπόθεση να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη από τον Οκτώβριο και μετά, ενώ θα δημιουργηθεί από την 1η Δεκεμβρίου ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα Ταμεία αντίστοιχη του Taxisnet, όπου θα μπορούν οι οφειλέτες να υποβάλλουν αιτήσεις.

Για την ένταξη στη ρύθμιση αρκεί μία αίτηση, η οποία για τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα υποβάλλεται απευθείας στα κατά τόπους αρμόδια περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ, δεδομένου ότι διενεργείται μηνιαίως ο έλεγχος των εισφορών που έχουν δηλωθεί και έχουν καταβληθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται απευθείας στο αρμόδιο περιφερειακό ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίστοιχη θα είναι και η υπαγωγή οφειλετών άλλων Ταμείων.

ΤΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ

* Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014 (μισθολογικής περιόδου έως 31/8/2014).

* Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

* Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση του ν.4305/2014 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι παλιές ρυθμίσεις (48 δόσεις).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διακανονισμού για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ, είναι ο διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή του υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όπου ανήκει ο οφειλέτης.

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται, από τους αρμόδιους φορείς, στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσόν οφειλής. Το εν λόγω πιστοποιητικό επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οφειλέτες του ΙΚΑ και οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ υποβάλλουν την αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση (συν/νο υπόδειγμα) απευθείας στην υπηρεσία ΚΕΑΟ ή στην ταμειακή υπηρεσία του ΙΚΑ όπου ανήκει ο οφειλέτης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος από τον φορέα.

Για το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ.

Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης καθώς και των υπόλοιπων δόσεων της ρύθμισης είναι η 21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη η επόμενη εργάσιμη.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών έχουν ως συνέπειες: Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες των παραπάνω δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

- Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις για διάστημα ενός μήνα έκαστη, ανά έτος προγράμματος ή β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών. Στην περίπτωση αυτή η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση (2%).

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Κατ' εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών από την απώλεια να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για όσους μπουν στην διαδικασία ρύθμισης:

* Αναστέλλεται η ποινική δίωξη εις βάρος των υπευθύνων.

* Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

* Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

* Αναστέλλεται η παραγραφή οφειλών.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Ο συμψηφισμός που προβλέπεται αφορά χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.

Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ κ.ο.κ.

«Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για όλα τα χρέη

Οσο το δυνατό περισσότερους οφειλέτες, από τα 3,3 εκατομμύρια που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, θέλει να εντάξει στη νέα ρύθμιση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Κατερίνας Σαββαΐδου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση είναι το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία αίτησης, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ θα υπαχθούν και αυτές στη νέα ρύθμιση.

Επιπλέον, όπως προβλέπει και ο νόμος, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου αλλά δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες.

Ωστόσο, προβληματίζει το γεγονός ότι αν και τα κίνητρα της ρύθμισης είναι κοινά σε εφορίες και ταμεία, αφού προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις εξόφληση έως 100 δόσεις, «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 90% και μείωση επιτοκίου περίπου κατά το ήμισυ, η διαδικασία και οι όροι υπαγωγής είναι διαφορετικοί.

Ποιες εξαιρούνται

Για τις οφειλές σε εφορίες, έως το τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει ειδική εφαρμογή του TAXIS για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ενώ αντιθέτως για οφειλές σε Ταμεία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις επί τόπου στα Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στη ρύθμιση, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ:

i) Δεν υπάγονται οφειλές που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

ii) Δεν υπάγονται οφειλές, η αποπληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα, 44 ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Εξόφληση με οκτώ τρόπους

* Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

* Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.

* Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.

* Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.

* Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.

* Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.

* Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.

* Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Ρυθμίσεις/Κανονισμοί
Υπουργείο Οικονομικών
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Για το ίδιο θέμα
Oροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων

....