Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες - Financial Statements & Information

2011

 

2010

Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ομίλου Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενσωμάτωσης

Planatech Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε.

- Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
- Οικονομικές καταστάσεις 01.01.10 - 31.12.10 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Φωτοεκδοτική Α.Ε.

- Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.10 - 31.12.10
- Οικονομικές καταστάσεις 01.01.10 - 31.12.10 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

2009

Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ομίλου Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενσωμάτωσης

Planatech Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε.

- Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
- Οικονομικές καταστάσεις 01.01.09 - 31.12.09 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Φωτοεκδοτική Α.Ε.

- Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.09 - 31.12.09
- Οικονομικές καταστάσεις 01.01.08 - 31.12.08 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

- Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.08 - 31.12.08
- Οικονομικές καταστάσεις 01.01.08 - 31.12.08 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

 

Εψιλον Νετ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.

- Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.07.08 - 30.06.09
- Οικονομικές καταστάσεις 01.07.08 - 30.06.09 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

 

Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ομίλου Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενσωμάτωσης

Ετήσια συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2006 των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου (μητρική εταιρεία και εταιρείες που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης)

 

Επιστροφή στις Επενδυτικές Σχέσεις