Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρωεκλογές 2014: Εκλογικό σύστημα και εκλογικός νόμος

Το εκλογικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στις Ευρωεκλογές είναι αμιγώς αναλογικό εκλογικό σύστημα με λίστες. Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που θα λάβουν στο σύνολο της επικράτειας.
Αναλυτικά:

Εκλογικο συστημα
 
Αμιγώς αναλογικό εκλογικό σύστημα με λίστες. Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που θα λάβουν στο σύνολο της επικράτειας. Οι έδρες κατανέμονται μόνο μεταξύ των συνδυασμών που θα ξεπεράσουν το 3% των εγκύρων ψήφων. Προσμετρούνται οι ψήφοι των ελλήνων ψηφοφόρων που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
 
Αριθμός Ευρωβουλευτών: 21
 
Kατανομή εδρών:
Αναλογική. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Τα Πρωτοδικεία αποστέλλουν τα αποτελέσματα κάθε Περιφέρειας στο Υπουργείο. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή βασιζόμενη σε αυτά συντάσσει τον τελικό, συνολικό πίνακα των αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια και κατανέμει τις έδρες.
 
Εκλογικές Περιφέρειες:
Μίανιαία εκλογική περιφέρεια
 
Εκλογικός Νόμος
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
Εντός 13 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 
Κατάθεση χρηματικού ποσού:
Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των € 2934.70 στη ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών πρέπει να επισυναφθεί σε κάθε λίστα υποψηφίων. Οι λίστες πρέπει να παραδίδονται μέσω δικαστικού επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή να αποστέλλονται στο γραφείο του με συστημένη επιστολή το αργότερο 13 ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
 
 
Όροι:
Μόνο κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Οι εκλογικές λίστες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν έως 21 υποψηφίους. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων πρέπει να αναγράφουν όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση του προτεινομένου και να συνοδεύονται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωσή του.
 
Ασυμβίβαστα:
Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.
 
Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:
 
Οι θέσεις και τα αξιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 57 του Συντάγματος,
Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Τα αξιώματα που προβλέπονται στην Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένα :
Μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης
Δικαστής, Γενικός Εισαγγελέας ή Γραμματέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
Μέλος των επιτροπών ή άλλων οργανισμών που έχουν συσταθεί βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με σκοπό τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων ή την μόνιμη άσκηση άμεσης διοικητικής υπηρεσίας.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Εν ενεργεία υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εξειδικευμένων οργανισμών που προσαρτώνται σε αυτές ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων:
Η ανακήρυξη των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου γίνεται κατά συνδυασμούς από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου τη δεκάτη τετάρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οριστεί στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Διευκρινίζεται, ότι επειδή ο νόμος δεν προβλέπει σταυρό προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, επαφίεται στα κόμματα ή στους συνασπισμούς των κομμάτων να καθορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων βάσει της οποίας θα εκλεγούν.
Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.
Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:
 
 
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής εκλογών:
Κυριακή από τις 07.00 ως τις 19.00
 
Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 9 και την παρ. 2 αρθρ. 114 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), η εκλογή στα δημοτικά και περιφερειακά αξιώματα γίνεται την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
 
Όπως είναι γνωστό η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει πρίν από τις 23:00 μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας και στο τελευταίο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μια πρώτη ενημέρωση γίνεται λίγο νωρίτερα.
 
Καταμέτρηση ψήφων:
ξεκινά στις 19.00, αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.
 
Εκτίμηση/Δημοσίευση των αποτελεσμάτων:
μια πρώτη εκτίμηση γίνεται κατά τις 22.00 της ημέρας των εκλογών. Τα τελικά αποτελέσματα εκδίδονται αργά τη νύχτα.
 
Επίσημα τελικά αποτελέσματα (ημερομηνία):
4 με 5 ημέρες αργότερα, από το Υπουργείο Εσωτερικών
 
 
 
Ψηφοφορία / υποβολή υποψηφιοτήτων
Δικαίωμα του εκλέγειν:
 
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι:
είναι από 18 ετών και πάνω
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν
Ποιός δεν έχει δικαίωμα του εκλέγειν:
Όποιος βρίσκεται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπει ο ποινικός ή ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι:
έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
 
Υποχρεωτική/Μη υποχρεωτική ψήφος (κυρώσεις;):
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Προς το παρόν δεν προβλέπονται κυρώσεις.
 
Ψηφοφορία πριν από την καθορισμένη ημερομηνία:
οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν ή βρίσκονται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ψηφίζουν μια μέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα.
 
Επιστολική ψήφος:
Οχι
 
Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους:
Κάθε ψηφοφόρος είναι καταχωρισμένος στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που τηρεί το δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος μόνο σε ένα εκλογικό κατάλογο.
 
 
 
Προεκλογική περίοδος
 
Χρηματοδότηση:
Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχουν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 1.5% στις τελευταίες άμεσες γενικές εκλογές λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
 
Επίσημες ημερομηνίες προεκλογικής περιόδου (έναρξη και λήξη):
έναρξη 30 ημέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής εκλογών και λήξη την Παρασκευή το βράδυ πριν από την Κυριακή των εκλογών.
 
Προβολή στα ΜΜΕ:
Όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογο με την εκλογική τους δύναμη.
 
Δημοσκοπήσεις:
Η δημοσίευση δημοσκοπήσεων σταματάει 15 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 
 
ΠΗΓΗ: http://www.elections2014.eu/

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωεκλογές
Ευρωπαϊκή Ένωση