www.enet.gr

28/11/2021




ENET top logo


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο ιστότοπος enet.gr, ιδιοκτησίας της υπό πτώχευση τελούσας ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία "Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ", τελεί σε αναστολή λειτουργίας.


email














ENET top logo